هَشت حَرفی

شر اغیار کم شود

دوشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۶ ، ۰۲:۰۰ ب.ظ

سیاست سه وجه دارد. فنی، علمی و فلسفی. شما در ایران صرفا بعد فنیش را میبینید. چه مسئولین سیاسی کشور و چه مردم فکر میکنند سیاست همین فن است و بس. جمعیت علمی و فلسفی سیاست ایران بسیار مهجور و ناشناخته اند؛ در عین حال بسیار غنی و کارآمدند. دیدیم که در مذاکرات اخیر که منتهی به برجام شد، این جمعیت چگونه مورد هجوم قرار گرفتند و همه سازشگر و وطن فروش خوانده شدند. تنها میتوان امید داشت روزی  سیاست جای اینکه دست آخوند و پزشک و مهندس و ثروتمندان تازه به دوران رسیده باشد، به دست صاحبان اصلیش برسد. آن هایی که علم و فلسفه اش را خوب میشناسند. آن هایی که با ارسطو، افلاطون، سقراط، هابز، جان لاک، هگل، مارکس، هابرماس، هیوم، ابن رشد، ابن باجه، کندی، ابن خلدون، فارابی و ابن سینا زندگی کرده اند. آن هایی که تاریخ را خوب میشناسند و خوب میخوانند، نه عاشقان قدرت!

پ.ن: میگذارم یک ماه دیگر منتشر شود. نزدیک کشمکش های ورود یا عدم ورود نامزدهای جناح های مضحک سیاسی ایران.

  • ۹۶/۰۱/۱۴
  • #هَشْتْ_حَرفى